Menu
Zoeken Annuleer
Warnsveld, 30 september 2019

Betreft: verkiezingen GMR

Beste ouders en medewerkers,

De school waar je werkt of waar je kinderen naartoe gaan, is onderdeel van SKBG. SKBG is de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland. Onder deze stichting vallen 16 basisscholen in het gebied tussen Apeldoorn en Aalten. 
Elk van deze 16 scholen heeft een medezeggenschapsraad, de MR.
Deze raad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en een cliëntenraad.

Binnen deze raad worden onderwerpen besproken met de directeur. Dit zijn onderwerpen als het schoolplan, de formatie en de missie en visie van de school. Op bovenschools niveau is de medezeggenschap georganiseerd in de GMR.
GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die op bovenschools niveau geregeld worden. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als personeelsbeleid, strategisch beleid, financieel beleid en ARBO beleid. De GMR is hier gesprekspartner van de bovenschools bestuurder.

De GMR bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De leden van de GMR worden gekoppeld aan meerdere SKBG scholen om de achterban (de MR’en) goed aangesloten te houden. Gestreefd wordt naar de vorming van een groep gemotiveerde, gekwalificeerde mensen die in overleg met de bestuurder mede willen zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van SKBG.

Als GMR lid word je in principe voor drie jaar gekozen.
Je mag als ouder of leerkracht lid worden van de GMR zonder zitting te nemen in de MR van je school. 
De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en er worden tweemaal per jaar themabijeenkomsten met de Raad van Toezicht georganiseerd.
De vergaderlocatie is het Bestuursbureau in Warnsveld.

De GMR is op zoek naar kandidaten die vanuit deskundigheid, interesse en maatschappelijke betrokkenheid mede invulling willen geven aan het beleid van de SKBG.

Hieronder vind je profielen met aandachtspunten en kwaliteiten waaraan je je als potentiële kandidaat kunt spiegelen.

Herken je jezelf in een van deze profielen, geef je dan op als kandidaat!

Je kunt je opgeven tot 25 oktober 2019 door middel van het sturen van een motivatie van circa 150 woorden.

Deze motivatie kun je richten aan de GMR via gmr.voorzitter@skbg.nl.

In de week van 4 november zal er door elke MR gestemd worden op de kandidaten. Hierbij kiest de personeelsgeleding voor personeelsleden en de oudergeleding voor ouders. Op 12 november 2019 wordt de uitslag bekendgemaakt in de GMR/MR achterbanbijeenkomst.

Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kun je stellen aan
Clemens Groot Koerkamp via telefoonnummer 06-20444353 of
Monique Wolfs, telefoonnummer 06-41214504 en via gmr.voorzitter@skbg.nl.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet. 
Indien je een SKBG collega of andere ouder herkent in dit profiel; moedig hem/haar aan zich kandidaat te stellen. 
Lobbyen is toegestaan en wordt zelfs aanbevolen!

Profielschets voor leden van de GMR:

-       Je respecteert de grondslag van de SKBG
-       Je bent gericht op samenwerken (De GMR spreekt met één mond)
-       Je bent in staat belangen van SKBG-objectief af te wegen tegen die van kinderen, personeel, ouders en scholen
-       Je bent daadkrachtig, actief en slagvaardig
-       Je hebt bij voorkeur specifieke deskundigheid voor een van de onderstaande onderwerpen, 
         maar bent tegelijkertijd ook een generalist (je denkt op hoofdlijnen)
-       Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen
-       Je bent in staat om de hele SKBG (alle scholen) te vertegenwoordigen richting bestuurder

Als (vice-) voorzitter toe te voegen:
Je hebt leidinggevend en bindend vermogen en kunt luisteren, samenvatten en doorvragen, maar kunt ook de tijd en procedure bewaken.

Als secretaris toe te voegen:
Je kunt helder verwoorden, tijd bewaken en planmatig en gestructureerd werken. 

Mogelijke werkgroepen/ portefeuille verdeling:

Portefeuille/ Werkgroep

Mogelijke onderwerpen

Financiën*

Begroting van de stichting
Criteria toewijzing middelen per school/ overdracht van bekostiging
Bestuursformatieplan
Jaarrekening
Financiële consequenties nieuw beleid

Huisvesting Arbo veiligheid*

Harde kant: gebouwen, bezetting, RIE en arbobeleid, BHV 
Zachte kant: klachtenregeling, vertrouwens- en contactpersonen, beleid t.a.v. gedragsregels (raakvlak onderwijs - communicatie)
Verzuim- en re-integratiebeleid en bedrijfsmaatschappelijk werk (raakvlak personeelsbeleid)

Communicatie- 
PR - organisatie

Voorzitterschap en secretariaat
Strategisch beleidsplan
Fusie en samenwerking andere organisaties
Organisatiewijzigingen
Communicatie met ouders

Onderwijs - identiteit

Zorgplan, identiteitsvraagstukken (grondslag van de stichting), missie visie (raakvlak organisatie)
Toelating en verwijdering, vakantieregeling, regelingen in verband met kinderopvang, brede schoolactiviteiten, onderwijskundige experimenten
Onderwijstijd

Personeelsbeleid

Alle zaken genoemd in art. 12 van de WMS en uitwerkingen van de CAO PO die overgelaten worden aan de personeelsgeleding GMR (decentrale arbeidsvoorwaarden) De inzet van personele middelen heeft een raakvlak met financiën. Onderwerpen o.a.:
Nascholingsbeleid, Werkreglement personeel, arbeids- en rusttijden- verlofregeling, (kaderstellend) taakbeleid
Invoering/ vordering functiemix
Beloningsbeleid
Aanstelling, bevordering en ontslag
Beoordelingsbeleid 


* Deze zijn te combineren