Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad vergadert dit schooljaar op: 29 augustus, 5 september, 10 oktober, 11 december, 13 februari, 27 maart, 17/ 31 mei en 18 juni.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel mede vorm te geven aan het beleid op De Achtsprong en zodoende een bijdrage te leveren aan het dit beleid. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door: 

 

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht. 
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Achtsprong beïnvloeden. 
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).  

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Leden MR

                                                                               
                                                                             
                                                                                 Kees Pieters voorzitter

Vader van Thijs die op dit moment in groep 6 zit en getrouwd met Angelique. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als medewerker Arbitrage/Competitieplanner bij het KNKV en verantwoordelijk voor de aansturing van ongeveer 1500 officials die wekelijks de wedstrijden in het korfbal in goede banen moeten leiden.

Ik heb de taak als Voorzitter van de MR op mij genomen omdat ik het erg belangrijk vind dat de ouders vertegenwoordigd zijn in de MR om mee te praten over beleidszaken maar nog meer om de directie te ondersteunen waar nodig, en als klankbord te dienen voor de directrice.

We zullen als MR u regelmatig informeren via de website waar de notulen van onze vergaderingen staan en als het nodig is schroom dan niet om iemand van de MR aan te spreken als u een vraag heeft die betrekking heeft op het beleid van de school.

                                                                               
                                                                           

                                                                    Mathijs Oppewal secretaris (mailbox)

Ik ben de vader van Kay in groep 6, Indy in groep 5 en Yara in groep 2. Ik heb 16 jaar voor Defensie gewerkt en op verschillende uitzendingen geweest. In al die jaren heb ik in commissies gezeten, MC (medezeggenschaps), PC (personeels, HC (hervormings) etc. Ik heb verschillende functies bekleed aldaar: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester. Ik ben sinds april 2016 eigen ondernemer en voelde me geroepen om wat te gaan doen voor De Achtsprong.
Ik denk dat mijn kennis en kunde goed gebruikt kan worden in de MR van onze school en hoop van waarde te kunnen zijn. Ik ga dit schooljaar de taak van secreatrais (mailbox) op mij nemen. Ik wil u dan ook vragen om ons goed te voeden zo dat we samen er voor kunnen zorgen dat onze kinderen maar ook wij De Achtsprong als een fijne en veilige school kunnen zien.
                                                                                 

                                                                                

                                                             Elise Koopman: Penningmeester, notulist, agenda samenstellen

Ik ben dit jaar leerkracht van groep 5. De MR is voor mij de plek om voor onze school te denken, te doen en te zorgen dat het voor een ieder een prettige, fijne en werkbare omgeving is en voor de leerlingen een plek is waar ze zich kunnen ontwikkelen.
Er zijn veel ontwikkelingen in het onderwijs, daar moeten wij bewust van zijn en met elkaar goed kijken naar en praten over wat er voor de Achtsprong haalbaar is. ‘Samen naar je beste ik!’ Ik zorg dat wij als MR ons blijven ontwikkelen, de notulen op orde zijn en samen met Sanne maak ik de agenda.      

 Sanne Jansen agenda samenstellen, vertegenwoordiger algehele zaken

Dit schooljaar ben ik de leerkracht van groep 5. In 2012 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Inmiddels is dit mijn vierde jaar hier op De Achtsprong.

Ik vind het belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders, leerlingen en school. De MR heeft hier een groot aandeel in.

Daarom ben ik blij dat ik de kans heb gekregen om mee te kunnen denken met ouders en de school. Dit met als doel; ‘Samen naar je beste ik!’.